Cuiridh riaghailt ùr do Luchd-Gairm nan Comataidhean aig Taigh an Ròid taic ri fòrladh phàrantan

14.03.2017

Bidh e comasach do luchd-gairm nan comataidhean aig Taigh an Ròid a thèid air fòrladh màthaireil no athaireil tilleadh don aon obair, ma chuireas a’ Phàrlmaid aonta ri riaghailt ùr a tha ga moladh le Comataidh nan Inbhean is nam Modhan.

Bidh am moladh ann an aithisg a thathar a’ foillseachadh an-diugh a’ ciallachadh nach bi aig an Luchd-ghairm ris an dreuchd aca a leigeil dhiubh ma tha e san amharc aca fòrladh phàrant a ghabhail fad ùine air a sìneadh.   

Le atharrachadh beag air riaghailt ann an Gnàth-riaghailtean Taigh an Ròid, thèid Neach-gairm an Gnìomh den aon phàrtaidh phoilitigeach a cheadachadh, a leigeil le daoine a bhios nam pàrantan a dh’aithghearr tilleadh don dreuchd aon uair is gu bheil am fòrladh màthaireil, athaireil no do phàrantan air tighinn gu crìch. 

Thuirt Clare NicÀdhaimh, Neach-gairm Chomataidh Inbhean, Mhodhan is Dhreuchdan Poblach (SPPA): 

“Chan eil a dhìth airson seo ach riaghailt bheag air Gnàth-riaghailtean na Pàrlamaid, agus math dh’fhaodte nach toir e buannachd ri tìde ach do dheannan beag dhaoine, ach tha teachdaireachd chudromach an seo. Tha e a’ ciallachadh nach bi thu fo mhì-leas mar thoradh air fòrladh màthaireil, athaireil, fòrladh do phàrantan, fòrladh uchd-mhacachd no fòrladh air a roinneadh do phàrantan a ghabhail. 

“Math dh’fhaodte nach eil ann ach atharrachadh beag ach bheir e air falbh bacadh eile san àite-obrach do bhoireannich agus do dh’fhireannaich.” 

Gheibhear fiosrachadh slàn ann an aithisg Chomataidh SPPA: Luchd-gairm an Gnìomh – atharrachaidhean ar Gnàth-riaghailtean. 

Thathar an dùil gun tèid iarraidh air a’ Phàrlamaid aontachadh ris an atharrachadh air riaghailtean ro fhosadh na Càisge. 

Cùl-fhiosrachadh  

Air 30 Faoilleach 2017, sgrìobh an t-Oifigear Riaghlaidh, às leth a’ Bhiùro Phàrlamaidich thuig a’ Chomataidh, ag iarraidh oirre beachdachadh air Gnàth-riaghailtean atharrachadh gus aghaidh a thoirt air an t-suidheachadh sam bi neach-gairm comataidh às an làthair air ùine air a sìneadh de dh’fhòrladh do phàrantan. Gu sònraichte, chuir am Biùro an cèill gum faodte Neach-gairm an Gnìomh a chur an dreuchd ri linn an t-suidheachaidh seo.  

Chan eil ullachadh anns na Gnàth-riaghailtean an-dràsta ach gum faod Iar-Neach-gairm Comataidh seasamh a-steach, agus e gu tric na bhall de phàrtaidh eile. Ann an cleachdadh, faodaidh gun tig mar thoradh air seo gun leig an Neach-gairm a dhreuchd seachad gu foirmeil gus am faodar cuideigin bhon aon phàrtaidh a chur an dreuchd na àite, rud a chuireas stad oirre cumail orra sa phost a-rithist an dèidh an fhòrlaidh. 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.