Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do Bhile a tha cur às do chasg-ama a thaobh chùisean lagha catharra co-cheangailte ri Droch Dhìol air Neach nan Òige

20.04.2017

Tha Comataidh a’ Cheartais aig Pàrlamaid na h-Alba air a taic a thoirt do phrionnsapalan coitcheann Bile nan Crìochan-ama (Droch Dhìol air Neach nan Òige), ach tha iad cuideachd ag ràdh gum feumar barrachd beachdachaidh a dhèanamh air cuid de phàirtean a’ Bhile gus dèanamh cinnteach gum bi cothromachadh ceart ann eadar gach cùis.

Tha a’ Chomataidh air taic a thoirt don mholadh gus cur às don chasg-ama airson chùisean lagha a thaobh droch dhìol a dh’fhuiling neach nan òige, agus iad ag ràdh gu bheil na buannachdan a gheibh daoine a dh’fhuiling droch dhìol bho na cothroman nas fheàrr air ceartas nas cudromaiche na na draghan a chaidh a thogail mu na h-atharraichean.

Ge-tà, tha a’ Chomataidh den bheachd gum feumar na h-atharraichean a thathar a’ moladh air an lagh a chur an sàs gu faiceallach gus ealla a ghabhail ris a’ bhuaidh a tha e coltach a bhios aig na h-atharraichean air ionmhas is goireasan cuid a bhuidhnean leithid ùghdarrasan ionadail is buidhnean-carthannais, nuair a bhios aca ri dèiligeadh ri cùisean a tha gan togail agus iarrtasan airson fiosrachaidh co-cheangailte ri droch dhìol a thachair o chionn grunn bhliadhnaichean.

Tha an aithisg cuideachd a’ toirt iomradh air a’ bhuaidh a bhios aig a’ Bhile air daoine a dh’fhuiling droch dhìol, oir bidh feum aca air tòrr taice is stiùiridh nuair a thathar a’ dèiligeadh ris a’ chùis lagha aca. Tha a’ Chomataidh cuideachd ag aithneachadh nach toir an lagh ùr seo fuasgladh don a h-uile duine. Tha a’ Chomataidh a’ cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air fuasglaidhean do dhaoine a dh’fhuiling droch dhìol ro 1964 – chan urrainn don Bhile na daoine sin a chuideachadh.

Mu dheireadh, thug a’ Chomataidh fa-near don fhianais a thugadh seachad air na ceistean mòra a bhiodh ann a thaobh an lagha nan deigheadh ath-èisteachd a thoirt do chùisean a chaidh a thogail mu thràth, agus dh’iarr iad air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh beachdachaidh a dhèanamh air mar a dh’obraicheadh sin aig ìre phragtaigeach.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Mairead Mitchell BPA:

“Tha Comataidh a’ Cheartais toilichte taic a thoirt do phrionnsapalan coitcheann a’ Bhile seo. Bha e soilleir dhuinn gun robh an casg-ama a’ cur stad air daoine bho bhith faighinn cothrom air ceartas nuair a bha cùisean ann co-cheangailte ri droch dhìol a thachair o chionn grunn bhliadhnaichean. Cuidichidh am Bile seo le bhith cur às don chnap-starra sin agus bheir e an guth fhèin don fheadhainn a dh’fhuiling droch dhìol.

“Ge-tà, chaidh ceistean mòra a thogail aig na seiseanan fianaise againn a thaobh grunn nithean agus tha a’ Chomataidh den bheachd gum feum an Riaghaltas aire a thoirt dhaibh mus tèid am Bile deireannach a chur air beulaibh na Pàrlamaid.

“Tha a’ Chomataidh gu h-àraidh ag iarraidh air an Riaghaltas beachdachadh air mar a nithear cinnteach gum bi ionmhas is goireasan gu leòr aig na buidhnean air an toir am Bile seo buaidh, agus air na daoine a dh’fhuiling droch dhìol agus nach fhaigh fuasgladh leis a’ Bhile seo feuch ciamar a gheibh iadsan fuasgladh.”

Thathar an dùil gun tèid an deasbad air Ìre 1 a chumail san t-seòmar air Diardaoin 27 Giblean.

Cùl-fhiosrachadh

Chaidh Bile Riaghaltas na h-Alba seo a thoirt a-steach le Rùnaire a’ Chaibineit airson Ceartais, Mìcheal MacMhathain BPA, air 17 Màrt 2017. Chithear e air-loidhne aig :http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/Bills/103883.aspx

Gheibhear aithisg na Comataidh an seo.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.