Cuireadh do Mhinistear na RA airson Ath-leasachadh Shochairean, Am Morair Freud, tighinn gu Taigh an Ròid

11.07.2012

Chaidh iarraidh air a' Mhinistear airson Ath-leasachadh Shochairean, Am Morair Freud, tighinn air beulaibh Comataidh Ath-leasachadh Shochairean Pàrlamaid na h-Alba. Chaidh an cuireadh a shìneadh an dèidh coinneimh eadar am Morair Freud is buill den Chomataidh an-diugh.

Agus e a' labhairt an dèidh na coinneimh, thuirt Neach-gairm na Comataidh, Micheál Mac Mathúna (McMahon) BPA:

"Chuala sinn o iomadh neach is buidheann mu na draghan a th' aca a thaobh ath-leasachadh shochairean agus tuigidh sinn na draghan sin gu h-iomlan. Bha cothrom againn an-diugh beachdan a chur is a chluinntinn gu fosgailte leis a' Mhinistear mu chuid de na ceistean a chaidh a thogail leis a' chomataidh seo, nam measg, draghan mu shochairean taigheadais gu sònraichte.

"Cuideachd, chuala sinn mu dheidhinn molaidhean na RA a tha a' tighinn am bàrr aig àm sam bi buaidh aca air an ùine a tha ri fhaotainn airson co-chomhairleachaidh a thaobh riaghailtean Riaghaltas na h-Alba. B' e ar beachd gun robh e cudromach cuireadh a thoirt dha tilleadh gu Taigh an Ròid san ath-theirme gus leigeil leis a' Chomataidh againn na ceistean seo a sgrùdadh air dòigh nas doimhne. Bidh sinn an dòchas gun till e ron Nollaig a chor is gum faigh sinn buannachd a chuid fianaise mus dèan sinn sgrùdadh air riaghailtean Riaghaltas na h-Alba."

Bha Am Morair Freud ann an Alba mar phàirt de thuras na b' fharsainge a chuireadh air dòigh leis a' Roinn Chosnaidh is Pheinnsean.

Cùl-sgeul

Chaidh Comataidh Ath-leasachadh Shochairean Pàrlamaid na h-Alba a chur air chois air 25 Faoilleach 2012. 'S e ròl na comataidh Bile Ath-leasachadh Shochairean na RA agus mar a thèid a chur an gnìomh a sgrùdadh far am bi e a' toirt buaidh air solarachadh shochairean ann an Alba agus beachdachadh air reachdan iomchaidh Albannach is rudan eile a dh'fhaodadh leantainn às a dhèidh.

Bheachdaich a' Chomataidh air Bile Ath-leasachadh Shochairean (Tuilleadh Solarachaidh) (Alba) a chaidh a thoirt a-steach le Riaghaltas na h-Alba mar phàirt dhen Ath-leasachadh Shochairean a dh'èirich às Achd Ath-leasachadh Shochairean na RA. Tha sgrùdadh a' Bhile sa Phàrlamaid Albannach crìochnaichte nist 's e deiseil airson Aonta Rìoghail.

Anns a' Chomataidh tha 7 ball agus 's e Mìchael MacMhathain BPA an Neach-gairm. 'S e Jamie Hepburn BPA an Leas-neach-gairm.

Fios Conaltraidh

Meadhannan

Comataidhean

  • Catherine Fergusson: 0131 348 5320
  • Fàite ro Text Relay
  • Catherine.Fergusson
    @scottish.parliament.uk 

Fiosrachadh a' Phobaill

  • Fòn: 0800 092 7500
  • Fòn-teacsa 0800 092 7100
  • Fàite ro Text Relay
  • Teacs: 07786 209888
  • [email protected]

Lean air twitter sinn @ParlAlba

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.