Dè tha ath-ùrachadh a’ ciallachadh dhuibh?

14.01.2013

Chuala sinn uile cho cudromach agus a tha ath-ùrachadh agus mar sin tha Comataidh Riaghaltais Ionadail agus Ath-ùrachaidh air rannsachadh a chur air bhog an-diugh (14 Faoilleach) gus sgrùdadh a dhèanamh air gu dè tha e a’ ciallachadh ann an gnìomh agus tha i ag iarraidh beachdan a chluinntinn bho air feadh na h-Alba.

An-uiridh, dh’fhoillsich Riaghaltas na h-Alba an ro-innleachd aige mu ath-ùrachadh, leis an amas an crìonadh eaconamach, corporra agus sòisealta ann an ceàrnaidhean air feadh na h-Alba a thionndadh. Tha a’ Chomataidh ag iarraidh na tha air obrachadh gu math gus coimhearsnachdan ath-ùrachadh agus na bacaidhean a tha ann fhathast a chomharrachadh.

Gus a’ bhuaidh a bheir ath-ùrachadh air coimhearsnachd fhaicinn, tadhlaidh a’ Chomataidh an-diugh air Tèarmann-nàdair Ghleann Chomar nan Allt. Agus e na iomairt-glèidhteachais a tha stèidhichte sa choimhearsnachd, tha an Tèarmann cuideachd na dhachaigh do shlighe Rothaireachd-beinne Mìle a’ Ghlinne, goireas a tha ga chleachdadh gu farsaing leis a' choimhearsnachd agus leis na sgoiltean ionadail.

A’ bruidhinn ron turas, thuirt Neach-gairm na Comataidh Caoimhin Stiùbhart BPA:

“Chuala sinn uile cho cudromach agus a tha ath-ùrachadh gus beatha às ùr a thoirt do na bailtean agus do na coimhearsnachdan, ach tha a’ Chomataidh againn ag iarraidh faighinn a-mach dè a’ bhuaidh a bhios ath-ùrachadh a’ toirt ann an gnìomh ann an da-rìribh.

“Bidh sealltainn air mar a dh’fhaodar cumhachd a thoirt do choimhearsnachdan gus an cuideachadh fhèin gu math àrd am measg nan amasan againn agus taobh cudromach air seo is e sealltainn air na dòighean-maoineachaidh a tha ann agus dèanamh cinnteach gu bheil iad seo soilleir do na h-uile agus gum bi cothrom aca orra.

“Ach cha bhi sinn dìreach a’ coimhead air poileasaidh mu ath-ùrachadh leis fhèin. Bidh sinn a’ coinneachadh ri buidhnean-coimhearsnachd a tha an sàs ann an ath-ùrachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios seo ag obair ann an gnìomh. Tha sinn cuideachd ag iarraidh cluinntinn mu na buannachdan a bheir ath-ùrachadh agus mar a ghabhas iad seo cumail airson nan glùintean nar dèidh.” 

Ri linn dhi beachd a ghabhail air an dreachd de bhuidseat 2013-14, chuala a’ Chomataidh fianais gun robh dragh ann mun ìre dham bi ro-innleachd Riaghaltas na h-Alba mu ath-ùrachadh ag obair le poileasaidhean eile leithid an Fhrèama Nàiseanta mu Dhealbhadh agus a’ Phlana Fo-structair agus Tasgaidh. Seo cuspair a bhios a’ Chomataidh cuideachd a’ sgrùdadh ri linn an ransachaidh aice.

Am measg nan cuspairean eile a bhios a’ Chomataidh a’ sgrùdadh tha:

An gabh ath-ùrachadh corporra, sòisealta agus eaconamach sgaradh bho chèile?

A bheil gu leòr de mhaoineachadh ri fhaotainn airson obraichean ath-ùrachaidh?

Ciamar a gheibh a h-uile pàirt den choimhearsnachd cothrom air a’ mhaoineachadh seo?

Gu dè an ìre dham bheil tionnsgnaidhean ath-ùrachaidh a tha ann an-dràsta seasmhach? 

Dè na dòighean sam faodar coimhearsnachdan a bhrosnachadh a dhol an sàs aig a h-uile ìre de dh’iomairtean ath-ùrachaidh?

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu ghairm na Comataidh airson fianais air duilleag-dachaigh na Comataidh.

Is e an ceann-latha mu dheireadh a tha ann gus beachdan a chur a-steach Dihaoine 15 Màrt 2013.

Cùl-fhiosrachadh

Tadhlaidh a’ Chomataidh air Tèarmann-nàdair Ghleann Chomar nan Allt gus an rannsachadh a chur air bhog.

Ann a bhith a’ gabhail beachd air an dreachd de bhuidseat 2013-14, sheall a’ Chomataidh gu sònraichte air a’ phoileasaidh mu ath-ùrachadh. Gheibhear lethbhreac de dh’aithisg na Comataidh mar Leasachan E ris an Aithisg le Comataidh an Ionmhais air an Dreachd de Bhuidseat 2013-14.

Chaidh ro-innleachd Riaghaltas na h-Alba mu ath-ùrachadh – ‘Achieving a Sustainable Future’ – fhoillseachadh 12 Dùbhlachd 2012. Dh’fheuch an ro-innleachd ri freagairt a thoirt air cuspairean bunaiteach bho na beachdan air a’ Phàipear-dheasbaid. Tha an ro-innleachd mu ath-ùrachadh a’ comharrachadh ath-ùrachaidh mar:

“….am modh farsaing gus an crìonadh eaconamach, corporra agus sòisealta air àiteachan a thionndadh nuair nach dèan obair a’ mhargaidh an gnothach air leatha fhèin. Tha cuspair seo na farsaingeachd ri fhaotainn tron Ro-innleachd seo agus tha e mar bhunait ris na molaidhean is na co-dhùnaidhean.”

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service
  • Text message: 07786 209888
  • [email protected]

You can also follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.