Comataidh air fàilte a chur air ‘fuasgladh ionadail’ air duilgheadas nan callaidean àrda

28.01.2013

Tha ceuman aig a bheil e mar amas aghaidh a chur air a’ chràdh a dh’adhbharaicheas callaidean àrda (high hedges) air fàilte fhaighinn bho Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-ùrachadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Tha Bile nan Callaidean Àrda (Alba) na fhuasgladh gus aghaidh a chur air ceistean, a bhios a’ bualadh air an tlachd a gheibhear à seilbh, leithid call solas an latha, a dh'fhaodas callaidean àrda adhbharachadh agus a bhios a’ bualadh air mòran dhaoine air feadh na dùthcha.

Ann a bhith a’ cur fàilte air a’ Bhile, thug a’ Chomataidh fa-near gus do dh'èirich cuid den chonnsachadh mu challaidean àrda mar thoradh air taigheadas a bhith air a shuidheachadh tuilleadh is faisg air fearann-coille. Mhol a’ Chomataidh gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba an cothrom a bheir an sgrùdadh a tha a’ dol air adhart air Poileasaidh mu Dhealbhadh ann an Alba gus aghaidh a chur air na ceistean seo.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Caoimhin Stiùbhart BPA:

“Chuala a’ Chomataidh againn dhaibh fhèin mun bhuaidh a bheireadh connsachadh mu challaidean àrda air coimhearsnachdan agus air beatha dhaoine air feadh na dùthcha. Tha am Bile seo na fhuasgladh ionadail gus aghaidh a chur air a’ chonnsachadh seo far an do dh’fhairtlich air na slighean air fad eile. Tha sinn beò an dòchas leis an fheadhainn a thug fianais don Chomataidh, gun cuir an reachdas ann fhèin giùlan a fhreagras air ‘deagh nàbaidhean’ air adhart”.

Am measg nam molaidhean eile san aithisg, tha:

Soilleireachadh iarraidh mu na suidheachaidhean nuair a bhuineas seilbh do na h-ùghdarrasan ionadail.

Cothrom oifigear nàiseanta an urra ri craobhan a stèidheachadh gus comhairle a thoirt do dh’ùghdarrasan ionadail. 

Gun tèid am Bile atharrachadh gus am bi iomradh na bhroinn air Ùghdarrasan nam Pàircean Nàiseanta mar luchd-comhairle reachdail airson iarrtasan sam bith airson fios mu challaidean àrda a nithear an taobh a-staigh àrainn na pàirce aca fhèin. 

Gum bi innleachd anns a’ Bhile gus ath-bhreithneachadh a dhèanamh an dèidh ùine gun a bhith nas fhaide na 5 bliadhna.

Cùl-fhiosrachadh

Chaidh Bile nan Callaidean Àrda (Alba) a thoirt a-steach don Phàrlamaid le Marc Dòmhnallach BPA air 2 Dàmhair 2012.

Air adhbhar a’ Bhile, is e na tha ann an callaid àrd: na tha air a dèanamh gu ìre no uile-gu-lèir le dithis no barrachd de chraobhan sìor-uaine no letheach sìor-uaine; a bhios ag èirigh gu àirde nas motha na dà mheatair os sionn ìre na talmhainn; agus a tha na bacadh air an t-solas. 

Tha ullachadh anns a’ Bhile nuair a thathar air callaid a chomharrachadh mar challaid àrd, gum faod an neach aig a bheil an t-seilbh fios mu challaid àrd iarraidh air an ùghdarras ionadail iomchaidh. Tha e a’ toirt chumhachdan às ùr do dh’ùghdarrasan ionadail gus fios mu challaidean àrda a chur a-mach don fheadhainn aig a bheil callaidean, a’ comharrachadh na h-obrach, ma tha a leithid ann, a tha ri tarraing a-mach gus duilgheadasan a leigheas gus nach tachair iad a-rithist; agus cuideachd obair sam bith a ghabhail os làimh nuair a dh'fhairtlicheas air luchd-seilbh a leithid a dhèanamh.

Is e a’ ghnè as cumanta de lus a tha ceangailte ri gearanan mu challaidean àrda a’ chraobh-bhròin air a bheil “Leylandii”. Faodaidh a’ ghnè seo fàs gu àirde os cionn deich air fhichead meatair air ìre aon mheatair anns a’ bhliadhna.

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service
  • Text message: 07786 209888
  • [email protected]

You can also follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.