Cèitean

Comataidh ag iarraidh bheachdan air Bile Sgrìobhainnean Laghail

28.05.2014

A call for views has today (28 May) been issued on the Legal Writings (Counterparts and Delivery) (Scotland) by the Delegated Powers and Law Reform Committee.

Cothrom ainneamh don phoball èisteachd bho Nandi Mandela aig Taigh an Ròid

27.05.2014

San Lùnastal am-bliadhna, mar chuid de Chòmhdhail Cultar Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann, gheibh am poball cothrom tè-ghnìomhachais agus ogha Nelson Mandela, Nandi Mandela a chluinntinn a’ bruidhinn.

Obar Dheathain mar fhòcas do thadhal Chomataidh Slàinte is Spòrs

26.05.2014

The implications of creating a new food standards body are to be investigated by the Health and Sport Committee as they undertake a visit to Aberdeen today (Monday 26 May).

Aithisg an rannsachaidh air ballrachd Aonadh na h-Eòrpa air a foillseachadh

23.05.2014

Tha rannsachadh Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh gus sgrùdadh a dhèanamh air molaidhean Riaghaltas na h-Alba mu bhallrachd Alba neo-eisimeileach de dh’Aonadh na h-Eòrpa

Leanaidh sgrùdadh air àite Alba neo-eisimeilich san t-saoghal

14.05.2014

Leanaidh sgrùdadh air àite Alba neo-eisimeilich san t-saoghal leis a’ Chomataidh airson Dàimhean Eòrpach is Cùisean Taobh a-muigh Diardaoin.

Pàighidhean airson Neo-eisimeileachd Pearsanta (PIP)—Comataidh ag iarraidh a chluinntinn bho thagraichean.

13.05.2014

Thig Pàighidhean airson Neo-eisimeileachd Pearsanta (PIP) fon phrosbaig mar phàirt de sgrùdadh pàrlamaideach an dèidh do Chomataidh Ath-leasachaidh Shochairean ann am Pàrlamaid na h-Alba sgrùdadh a chur air bhog

Comataidh Cùisean Dùthchail ag iarraidh riarachadh ceart de phàighidhean fo Phoileasaidh Coitcheann an Àiteachais

09.05.2014

Bu chòir gun rachadh riarachadh nam pàighidhean do thuathanaich agus do chroitearan na h-Alba fo Phoileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP) a sgaoileadh gu ceart agus tha taic a bharrachd a dhìth air tuathanaich-chnoc a rèir Comataidh

Ceistean mu ath-leasachadh bunaiteach air na cùirtean

09.05.2014

Key aspects of a wide-ranging Bill aimed at reforming the Scottish civil court processes have been questioned by the Scottish Parliament’s Justice Committee in a report published today (9 May).

Fàilte air a cur air barrachd chumhachdan gus aghaidh a thoirt air mì-ghnàthachadh nam bràistean-gorma

07.05.2014

Tha ceuman aig a bheil mar amas comas nan ùghdarrasan ionadail gus aghaidh a thoirt air mì-ghnàthachadh sgeama-pàircidh nam bràistean-gorma do dhaoine ciorramach a neartachadh air fàilte fhaighinn an-diugh bho Chomataidh

Seasamh nas cruaidhe a thaobh seachnadh cìsean a’ faotainn taic o Chomataidh an Ionmhais

02.05.2014

Tougher stance on tax avoidance supported by Finance Committee

An t-àite aig Alba neo-eisimeileach anns an t-saoghal gu bhith air a sgrùdadh

01.05.2014

An independent Scotland’s position in the world is to be examined by the European and External Relations Committee.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.