Aithisg an rannsachaidh air ballrachd Aonadh na h-Eòrpa air a foillseachadh

23.05.2014

Tha rannsachadh Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh gus sgrùdadh a dhèanamh air molaidhean Riaghaltas na h-Alba mu bhallrachd Alba neo-eisimeileach de dh’Aonadh na h-Eòrpa, mar a chaidh a mhìneachadh ann an “Scotland’s Future” agus “Scotland in the European Union”, ga fhoillseachadh an-diugh.

Chuir an rannsachadh roimhe na ceistean mu bhallrachd Alba neo-eisimeileach den Aonadh a sgrùdadh a rèir nan cuspairean a leanas: 

  • Alba ann an Aonadh na h-Eòrpa
  • An t-slighe gu ballrachd agus riochdachadh Alba san Aonadh
  • Stàitean beaga san Aonadh

Tha an aithisg ga foillseachadh an dèidh cha mhòr còig mìosan de ghabhail fianais nuair a thug còrr is 30 de luchd-fianais cha mhòr 16 uairean a thìde de dh’fhianais seachad. 

Cùl-fhiosrachadh 

Am broinn rannsachadh na Comataidh tha ceanglaichean ris an fhianais air fad agus ri aithisgean oifigeil nan coinneamhan a chumadh mar chuid den rannsachadh seo. Gheibhear cothrom air an aithisg gu lèir tron cheangal seo cuideachd. 

http://www.pàrlamaid.na.h-alba.ra/gnothachpàrlamaideach/ComataidheanAn-dràsta/70496.aspx  

Faodaidh sibh a’ Chomataidh a leantainn air Truitrich @SP_Europe

 

 

Contact information

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • [email protected]
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.