Samhain

Tha Comataidh a’ faighneachd, am bu chòir Luchd-gairm aig Taigh an Roid a bhith air an taghadh?

01.12.2014

Tha a’ Chomataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach air rannsachadh ùr fhoillseachadh an-diugh (1 Dùbhlachd) agus iad gu bhith sgrùdadh mholaidhean ùra gus Luchd-gairm Chomataidhean Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh.

Comataidh bho Thaigh an Roid ag iarraidh dèiligeadh ri targaidean a thaobh atharrachadh clìomaid nach deach a choileanadh mar chùis a dh’fheumas deifir

30.11.2014

The Scottish Parliament’s Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee (RACCE) is calling for urgent steps be taken to ensure future ambitious climate change targets are not missed.

Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba ri tadhal air Eilean Arainn

19.11.2014

Bidh Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a’ cuimseachadh air Eilean Arainn agus a’ Chomataidh a’ leantainn leis an sgrùdadh bhliadhnail air buidseat Riaghaltas na h-Alba.

Làithean na Pàrlamaid gu bhith a’ siubhal air feadh na h-Alba

18.11.2014

Tha an ath shreath de Làithean na Pàrlamaid gu bhith a' tachairt ann an trì àiteachan a bharrachd air feadh Alba, chaidh ainmeachadh. Bidh na h-àiteachan seo a' toirt fàilte do Phàrlamaid na h-Alba thairis air na mìosan ri teachd.

Mìneachadh: a’ cur Prìomh Mhinistear an dreuchd

14.11.2014

Dh’aontaich a’ Phàrlamaid air 13 Samhain gun rachadh am pròiseas, gus tagraichean ainmeachadh airson dreuchd a’ Phrìomh Mhinisteir, a chumail air 19 Samhain 2014.

BPE ùra à Alba gu bhith bruidhinn air poilitigs na h-Eòrpa le Comataidh

14.11.2014

Thèid bruidhinn air obair Pàrlamaid na h-Eòrpa agus air dreuchdan Choimisean na h-Eòrpa Diardaoin 20 Samhain nuair a nochdas BPE à Alba air beulaibh na Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh A-muigh airson a’ chiad uair bho chaidh an taghadh.

Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte a’ cur a taic ri Bile nan Sgrìobhainnean Laghail

14.11.2014

Tha Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagha air a taic a nochdadh do reachdas a bheir a-steach modhan nas fhasa agus nas èifeachdaiche gus cùmhnantan a dhealbh fo lagh na h-Alba.

Comataidh a’ Cheartais a’ gabhail ri moladh a thaobh lùghdachadh as na dh’fhaodar òl rè dràibheadh

12.11.2014

Feumaidh am poball a bhith làn fhiosraichte is ullaichte fa chòir lùghdachadh às na dh’òlas iad ‘s iad a’ dràibheadh, reachdas a tha ri thighinn gu bith an ath-mhìos, thuirt Neach-gairm Comataidh a’ Cheartais, Cairistìona Ghreumach, an-diugh.

BPAan a’ cur suidheachadh Port-adhair Phreastabhaig fon phrosbaig

12.11.2014

Bidh an Leas-Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon BPA, a’ nochdadh air beulaibh BPAan bhon Chomataidh Bun-structair is Tasgadh Calpa gus ceistean a fhreagairt mu na planaichean a th’ aig Riaghaltas na h-Alba airson Port-adhair Phreastabhaig.

Pàrlamaid na h-Alba ri tost dhà-mhionaid a chumail

10.11.2014

Thig a h-uile gnothach pàrlamaideach gu stad aig Taigh an Ròid aig 11m air Dimàirt 11 Samhain gus tost dhà-mhionaid a chumail air Latha an Fhosaidh.

Àrd-oifigear Buidheann Airgid Virgin gus òraid a thoirt seachad aig co-labhairt Gnìomhachas sa Phàrlamaid

07.11.2014

Bheir Àrd-oifigear Virgin Money, Jayne-Anne Gadhia, prìomh-òraid seachad an-diugh aig co-labhairt gnìomhachas bliadhnail Pàrlamaid na h-Alba.

Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air a’ Ghearasdan airson ‘Latha na Pàrlamaid’

06.11.2014

Bidh Pàrlamaid na h-Alba anns a’ Ghearasdan airson Latha na Pàrlamaid a chumail an sin air Diluain 24 Samhain.

20 Preantasachd ùr gu bhith aig a’ Phàrlamaid

05.11.2014

Chaidh sgeama phreantasachdan fhoillseachadh an-diugh, leis an Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick, a bheir cosnadh do dh’fhichead duine òg ann am Pàrlamaid na h-Alba thairis air an ath cheithir bliadhna.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.