A’ fuasgladh na dh’fhaodadh a bhith an dàn do dh’Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba

12.06.2014

Chuireadh fàilte air ceuman a tha ag amas air na dh’fhaodadh a bhith an dàn do dh’àrainneachd eachdraidheil na h-Alba fhuasgladh an-diugh le Comataidh  Foghlam is Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba.

Agus iad a’ beachdachadh air Bile Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba , chuala a’ Chomataidh gun robh ath-leasachadh den roinn a bhuineas ri seo riatanach gus dèanamh cinnteach gum bithear a’ leantainn air a bhith ga glèidheadh gu h-iomchaidh air sgàth nan ginealachdan ri teachd. Chaidh am Bile fhoillseachadh mar aon ri “Ar n-Àite ann an Tìm”, ciad ro-innleachd àrainneachd eachdraidheil na h-Alba.  

’S e amas a’ Bhile ach buidheann-stiùiridh ùr a chruthachadh do dh’àrainneachd eachdraidheil na h-Alba. Gidheadh, tha a’ Chomataidh ag iarraidh barantas gum bi ceistean agus co-dhùnaidhean ionadaile sam bith fhathast air an toirt fa-near agus na goireasan eachdraidheil seo fo stiùir. 

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Stiùbhart Maxwell BPA : 

“Chuala sinn fianais mun ròl chudromach a th’ aig an àrainneachd eachdraidheil nar beatha. Is ceangail i ri latha a dh’aom agus cuidichidh i ann a bhith a’ cruthachadh ar dearbh-aithne cultarach ’s mar sin tha e glè chudromach gun tèid a glèidheadh air sgàth nan ginealachdan ri teachd. 

“Agus sinn ann an Arcaibh mar phàirt de bheachdachadh a’ Bhile, chunnaic sinn sa chiad dol-a-mach an deagh bhuaidh a dh’fhaodas a bhith aig na làraichean seo air coimhearsnachdan, an dà chuid a thaobh turasachd agus dearbh-aithne ionadail.

“Tha àiteachan coltach ri Skara Brae, chan ann a-mhàin alainn, ach cuideachd mar mheadhan-teagaisg dhuinn a thaobh saidhbhreas linntean àrsaidh na h-Alba agus nì iad ceangal mu cò sinn is carson. Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gun toir co-dhùnaidhean mu làraichean leithid seo fa-near do cheistean ionadaile agus do phròiseas ionadail nan co-dhùnaidhean sin.” 

Ann a bhith a’ stèidheachadh Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba, nì am Bile coimeasgadh de dh’obair Alba Aosmhoir agus obair Coimisean Rìoghail nan Làraichean Àrsaidh is Eachdraidheil an Alba. Chuir a’ Chomataidh fàilte air na buannachdan a tha san amharc leis a’ choimeasgadh seo ach dh’aontaich iad cuideachd gun cumadh iad sùil air cùisean ach an dèan iad cinnteach gu bheil leasachaidhean da-rìribh a’ tachairt. 

Chuala a’ Chomataidh draghan mu dè cho mòr ’s a bhios raon-ùghdarrais na buidhne ùir a thaobh rannsachadh, glèidheadh is cur-air-adhart àrainneachd eachdraidheil na h-Alba agus mu stiùir sam bith a bhios ann taobh a-staigh den roinn. Dh’aontaich a’ Chomataidh gum bu chòir ròl na buidhne ùir a bhith air a mhìneachadh cho soilleir ’s a ghabhas fhad ’s a tha pròiseas a’ Bhile a’ dol air adhart agus thairis air.

Molaidhean eile a tha san aithisg:

  • Bu chòir Riaghaltas na h-Alba dèanamh cinnteach gum bi co-thuigse eadar a h-uile neach is buidheann a tha an-sàs sa chùis a thaobh ciall an ainm “àrainneachd eachdraidheil” fhad ’s a bhios am Bile agus an ro-innleachd a bhuineas ri seo air an cur an gnìomh.   
  • Bu chòir innleachd nan cosgaisean càraidh a thaobh “cuid-sheilbh fo chùram” a bhith air a dèanamh nas soilleire.  Chan eilear cinnteach am bi seo fo uallach Riaghaltas na h-Alba, Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba neo iadsan leis a bheil a’ chuid-sheilbh.    
  • Bu chòir Riaghaltas na h-Alba an com-pàirteachas eadar am bòrd a bhios a’ cur air adhart ro-innleachd na h-àrainneachd eachdraidheil agus bòrd Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba a dhèanamh soilleir a chor ’s gun dèanar cinnteach gum bi an dà bhòrd ag obrachadh còmhla gu h-èifeachdach.  
  • Bu chòir Riaghaltas na h-Alba barrachd mìneachaidh a dhèanamh air na dh’fhaodadh a bhith an dàn an lùib neo-eisimeileachd glèidhteachais Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba.

Cùl-fhiosrachadh 

Air a thoirt a-steach am Màirt 2014, tha Bile Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba ag amas air buidheann ùr a chur air bhonn gus àrainneachd eachdraidheil na h-Alba a rannsachadh, a ghlèidheadh agus a chur air adhart. Chaidh am Bile fhoillseachadh mar aon ri “Ar n-Àite ann an Tim”, ciad ro-innleachd na h-Alba a thaobh na h-àrainneachd eachdraidheil.  

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu bheachdachadh na Comataidh air a’ Bhile air làrach-lìn na Comataidh: 

http://www.pàrlamaidnahalba.ra/gnothaicheannapàrlamad/ComataidheanAnCeartuair/74063.aspx

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • [email protected]
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.