Previous Action


1. Chaidh litir bhuam gu Leas-phrìomh Mhinistear na h-Alba air 30.03.13 ag iarraidh oirre ath-bheachdachadh a dhèanamh air a’ cho-dhùnadh a rinn Riaghaltas na h-Alba air 25.02.13 mar a chaidh a lìbhrigeadh anns an fhreagairt sgrìobhte don Cheist Phàrlamaideach bho Aonghas Dòmhnallach BPA. Fhathast a’ feitheamh ri freagairt.
2. Sgrìobh mi gu mo BhPA Coinneach MacAsgaill a’ sireadh taic bhuaidh airson a’ chuspair a thogail le Riaghaltas na h-Alba agus tha mi fhathast a’ feitheamh freagairt. Tha mi cuideachd air a bhith a’ conaltradh mun chuspair ri Aonghas Dòmhnallach, BPA a tha na Chathraiche air Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba.  Tha mi’n dùil gum faighear ùrachadh mun t-suidheachadh aig an ath choinneimh den Bhuidheann air 15 Cèitean 2013.
3. Tha mi cuideachd an dùil mo bheachdan a chuir gu Comataidh Bile an Refreinn (Alba) a tha air gairm fianais a chuir a-mach airson beachdan a’ phobaill air Bile Refreinn Neo-eisimeileachd na h-Alba ro 6 Òg Mhìos 2013.

1.  Letter written by me to the Deputy First Minister on 30.03.13 asking her to review the Scottish Government’s decision on 25.02.13 given in the written answer to the Parliamentary Question from Angus MacDonald MSP. Still awaiting a response.

2. I have written to my local MSP Kenny MacAskill to seek his support in taking up this issue with the Scottish Government and am currently awaiting his response. I have also liaised with Angus MacDonald MSP, the convenor of the Scottish Parliament Gaelic Cross-party Group. I expect an update on the issue will be given at the Group’s next meeting on 15th May 2013 which I hope to attend.

3. It is also my intention to submit my views to the Referendum (S) Bill Committee who are currently seeking the views of the public on the Scottish Independence Referendum Bill prior to 6th June 2013. 

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.