Ais-eòlas air an làraich-lìn

Seo duilleag airson ais-eolas air an làraich-lìn. Ma tha ceist eile agaibh  no ma tha sibh airson fios a chur gu seirbheis shònraichte (m.e Fiosrachadh a' Phobail, Foghlam, Gàidhlig 7c), faic Cuir Fios Thugainn.

Ma tha thu airson gearan a dhèanamh mu luchd-obrach no seirbheisean Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba, faic Pròiseas nan Gearanan.

Thèid dàta pearsanta sam bith a bheir thu do Bhuidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a phròiseasadh a rèir Achd Dìon an Dàta 1998. Airson barrachd fiosrachadh, faic ar Poileasaidh Dìon Dàta is Prìobhaideachd.

Cleachd am foirm gu h-ìosal gus post-d a chur gu dìreach gu maighstir an lìn.