Naidheachd

 

Deasbad mu èiginn na gnàth-shìde aig cridhe Fèis Phoilitigs am-bliadhna

Tha George Monbiot, an t-ùghdar agus neach-àrainneachd ri nochdadh aig Fèis Phoilitigs aig Pàrlamaid na h-Alba le èiginn na gnàth-shìde aig cridhe tachartas na bliadhna seo.

Fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball airson 2020/21 air fhoillseachadh air-loidhne

Tha am fiosrachadh as ùire mu chosgaisean pàrlamaideach nam Ball uil ga fhoillseachadh air an Lìon an-diugh.

Tha feum air fianais chunbhalach mu sgeama dearbhadh na banachdaich, tha Comataidh ag ràdh

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba fianais chunbhalach air feum leantainneach sgeama dearbhadh banachdach Covid a thoirt seachad, a rèir litir a chaidh a sgaoileadh an-diugh le Comataidh Ath-shlànachadh COVID-19

Gaisgich ionadail gu bhith gan comharrachadh aig fosgladh Thaigh an Ròid

Chaidh neach-bùtha à Dùn Èideann a thrus airgead don choimhearsnachd ionadail aice ri linn galar Covid-19 a thaghadh leis an Oifigear Riaghlaidh mar an gaisgeach ionadail aice ...

Oifigear na Luirge aig a’ Phàrlamaid air ainmeachadh

Nì oifigear-luirge (mace-bearer) ùr a’ chiad dleastanas suaicheantais aice air beulaibh A Mòrachd A’ Bhanrigh agus Taigh an Ròid ag ullachadh airson tachartais ...

Prògram airson Fosgladh Thaigh an Ròid air ainmeachadh

Thathar air am prògram airson Fosgladh Thaigh an Ròid, a thèid a chumail Disathairne 2 Dàmhair, ainmeachadh an-diugh.

Maoineachadh do cheartas eucorach fon phrosbaig

Tha Buill air Comataidh Ceartais Eucoraich aig Pàrlamaid na h-Alba ri gach raon de bhuidsead ceartas eucorach Pàrlamaid na h-Alba a sgrùdadh sna seachdainean romhainn

Buill gus càirdeas na h-Alba thall thairis a sgrùdadh

Tha Comataidh Bun-reachd, Eòrpa, Chùisean A-muigh agus Cultair aig Pàrlamaid na h-Alba a’ cur rannsachadh air bhog mu obair Riaghaltas na h-Alba thall thairis.

Bidh an t-Oifigear Riaghlaidh a’ mìneachadh atharrachaidhean ann an cuibhreann a’ Phàrtaidh Uaine aig FMQs, deasbadan agus Airgid Taice

Tha an t-Oifigear Riaghlaidh, Alison Johnstone BPA, air atharrachaidhean a ghairm air cuibhreann cheistean a’ Phàrtaidh Uaine aig Ceistean don Phrìomh Mhinistear.

Pàrlamaid na h-Alba air prògram nan Ceannardan a’ Tighinn am Bàrr a chur air bhog a chuireas ri eugsamhlachd mhion-chinneadail am measg luchd-obrach Thaigh an Ròid

Tha Pàrlamaid na h-Alba an-diugh a’ cur prògram nan Ceannardan a’ Tighinn am Bàrr aice air bhog a chuireas ri eugsamhlachd is ìrean mhion-chinneadail am measg luchd-obrach Thaigh an Ròid.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date