Cha bu chòir do Phàrlamaid na h-Alba aonta a chur ri Bile Margadh A-staigh na RA, tha Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd Thaigh an Ròid ag ràdh

06.10.2020

Tha Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd aig Taigh an Ròid air moladh nach bu chòir do Phàrlamaid na h-Alba aonta a chur ri Bile Margadh A-staigh na RA.

Ann an toraidhean air am foillseachadh an-diugh, tha a’ Chomataidh ag ràdh gu bheil Bile a’ Mhargaidh A-staigh – agus a chuid phrionnsapalan mu chothrom air margadh gu sònraichte – a’ lagachadh bunait uile sgaoileadh-cumhachd. 

Tha a’ chomataidh ag ràdh gu bheil an dòigh-dèiligidh “rangach” aig Riaghaltas na RA a chuireas barrachd cuibhreachaidh air sgaoileadh-cumhachd a tha a’ dol “fada seachad” air a’ chuibhreachadh an lùib ballrachd an AE roimhe seo
na “briseadh dùil”.

Tha Pàrlamaid na h-Alba ri deasbad a chumail air Bile Margadh A-staigh na RA ann an nas lugha de 24 uairean a thìde. Tha a’ Chomataidh ag ràdh gu bheil e na adhbhar dragh gu bheil Riaghaltas na RA air clàr-ama reachdail air a luathachadh iarraidh airson Bile a’ Mhargaidh A-staigh a tha “uabhasach toinnte is dùbhlanach”.

Ann an litir a chuireadh gu Riaghaltas na RA agus na h-Alba le chèile an-diugh, thuirt Neach-gairm Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd Brus MacCreamhain BPA:
 
“Mhol a’ Chomataidh roimhe gu bheil dleastanasan air na ceithir riaghaltasan is reachdaireachdan gu lèir air feadh na RA a bhith ag obair gu taiceil còmhla gus fuasgladh fhaighinn air a’ cheist seo a tha cho toinnte is dùbhlanach. Tha a’ Chomataidh a’ moladh cuideachd gun fheumar seo a thoirt gu buil tro earbsa à càch-a-chèile agus urram do na h-ullachaidhean bun-reachdail a tha san RA an-dràsta. 

“Tha a’ Chomataidh ag ràdh san dealachadh gu bheil e cianail fhèin leamh nach eil seo air tachairt. Tha e na bhriseadh-dùil don Chomataidh gu bheil Riaghaltas na RA an taca ri sin air gabhail ri dòigh-dèiligidh rangach aig a bheil mar bhunait cuibhreachadh às ùr a chur air sgaoileadh-cumhachd a tha a’ dol fada seachad air a’ chuibhreachadh an lùib ballrachd an AE roimhe.   

“...Is e beachd na Comataidh gu bheil Bile a’ Mhargaidh A-staigh agus na prionnsapalan mu chothrom air margadh gu sònraichte a’ lagachadh bunait uile sgaoileadh-cumhachd. Is e beachd na Comataidh nach obraich sgaoileadh-cumhachd stèidhichte air Riaghaltas na RA a’ sparradh a bheachd air mar a bu chòir do dh’ullachaidhean bun-reachdail na RA tighinn gu bith an dèidh Brexit mar a thathar a’ leigeil fhaicinn an dà chuid tro shusbaint is lìbhrigeadh Bile a’ Mhargaidh A-staigh.  

“Tha a’ Chomataidh a’ moladh uime sin nach cuir a’ Phàrlamaid a h-aonta ri Bile Margadh A-staigh na RA.”

Dh’eas-aontaich Murchadh Friseal BPA, Dean Lockhart BPA agus Alasdair Burnett BPA ri toraidhean na comataidh.

Cùl-fhiosrachadh
 
Gheibhear teacsa iomlan na litreach a’ giorrachadh sgrùdadh Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd air Bile Margadh A-staigh na RA agus Meòrachan Riaghaltas na h-Alba mu Aonta Reachdail an seo.

Tha an gluasad ri dheasbad anns am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain 7 Dàmhair ag ràdh:

Bile a’ Mhargaidh A-staigh – Reachdas RA

Gu bheil a’ Phàrlamaid ag aontachadh gun aonta a chur ri Bile Margadh A-staigh na Rìoghachd Aonaichte, seachd gu bheil e a’ lùghdachadh is a’ cuingeachadh comas Pàrlamaid na h-Alba agus a’ briseadh an lagha eadar-nàiseanta.
 

Neach nam meadhanan
Eric MacLeòid

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.