Tha Comataidh aig a’ Phàrlamaid ag ràdh gu bheil an galar na chothrom air leth ath-leasachadh air seirbheis na slàinte, air a bheil feum air a bhith o chionn fhada, a thoirt gu buil

22.03.2021

Tha galar COVID-19 na chothrom air leth ath-leasachadh is ùrachadh air seirbheis na slàinte, a tha air a bhith a dhìth o chionn fhada, a thoirt gu bith, a rèir Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Tha Comataidh Slàinte agus Spòrs air a ràdh gun tàinig barrachd atharrachaidhean gu grad air seirbheis na slàinte o chionn beagan mhìosan seach o chionn bhliadhnaichean ach gun fheum an fheadhainn ris a bheilear an urra an cothrom a ghabhail ath-leasachadh air a bheil cruaidh-fheum a thoirt gu buil.

Tha na toraidhean mar phàirt de dh’aithisg dhìleabach Comataidh Slàinte agus Spòrs a nochdas obair na Comataidh ann an seisean 5 agus a dh’fheuchas ris an obair aig comataidhean pàrlamaideach san àm ri teachd a chuideachadh. Anns an aithisg, tha iad a’ moladh gum bu chòir gum biodh cùram sòisealta air a chumail fa leth agus gun tèid Comataidh Phàrlamaideach thiomnaichte a thoirt dhi.

Ged a tha iad a’ moladh an luchd-obrach a tha teòma is dìcheallach a bheir cùram-slàinte seachad ann an Alba, tha a’ Chomataidh ag ràdh gu bheil an cion adhartais ann an ùrachadh NHS na h-Alba air milleadh-dùil a chur orra.

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil an t-amalachadh eadar cùram-slàinte is cùram sòisealta air a bhith slaodach agus gun a bhith air an aon rèir le mòran den fheadhainn ris a bheil lìbhrigeadh atharrachaidhean an urra car gann de chabhaig no de dhealas mu ath-leasachadh buan is bunaiteach.

Tha an aithisg cuideachd a’ comharrachadh mar a tha ‘cha mhòr cion iomlan dàta le brìgh‘ ga ghlacadh tro shiostam na slàinte agus a’ chùraim shòisealta gu lèir.
Tha iad ag ràdh gu bheil mòran shiostaman IT eadar-dhealaichte air feadh na roinne, agus gun ach beagan dhiubh ann an conaltradh ri chèile, ga fhàgail do-dhèanta toraidhean a mheas ann am fìrinn agus atharrachadh deimhinneach a thoirt do dh’euslaintich.

Thuirt Leòdhas Dòmhnallach BPA, Neach-gairm Comataidh Slàinte agus Spòrs:

“Tha an galar seo na chothrom air leth ath-leasachadh is ùrachadh air seirbheis na slàinte agus feumar a ghabhail.

“Chunnaic sinn barrachd atharrachaidhean gu grad o chionn beagan mhìosan seach o chionn iomadh bliadhna, ach tha uimhir a bharrachd ri dhèanamh fhathast. Thar na roinne, tha a h-uile duine ag aontachadh gur h-e amalachadh eadar slàinte is cùram an t-slighe air adhart ach tha adhartas air a bhith cianail fhèin slaodach.

“Tha milleadh-dùil air a’ Chomataidh againn a dh’aindeoin nan geallaidhean uair is uair sna 5 bliadhna a chaidh seachad gu siostaman IT ùrachadh is a leasachadh, a chuireadh roinneadh nas fheàrr de dh’fhios agus seirbheis air leasachadh ann an seirbheis na slàinte gu lèir air chomas, nach eilear air dad a tha feumail do luchd-cleachdaidh a lìbhrigeadh.

“Tha sinn air toirt fa-near ann an àireamhan de na rannsachaidhean againn do chion ceannais san roinn phoblaich gu lèir, a-mach air suidheachadh no dhà air leth agus is e ceannas dha-rìribh a tha a dhìth oirnn uile ma tha sinn gus an t-atharrachadh siostamach a tha a dhìth fhaicinn.”
Thuirt e cuideachd:

“Bu mhath leinn ar taing a chur an cèill don iomadh neach-obrach teòma is dealasach ann an seirbheisean-slàinte is seirbheisean-cùraim airson gach rud a bhios iad a’ dèanamh, agus airson obair nan gaisgeach aca ri linn a’ ghalair seo.

“Tha sinn ag gairm air an fheadhainn ris a bheilear an urra gun an cothrom dha-rìribh NHS ùr iomchaidh a lìbhrigeadh a chall, rud a bheir a-steach nuadhachas agus a nì an gnothach air na dùbhlanan san 21mh linn. Is e sin an rud air a bheil an fheadhainn a bhios a’ lìbhrigeadh agus a’ faighinn cùram airidh.”

CRÌOCH

Cùl-fhiosrachadh

Tha an aithisg dhìleabach an cois seo.

Tha an aithisg dhìleabach aig Comataidh Slàinte agus Spòrs a’ cur cuideam air an dòigh-dhèiligidh a ghabh a’ Chomataidh ri linn Seisean 5 den Phàrlamaid agus a’ mìneachadh nam beachdan  mun dòigh-dhèiligidh aca, agus meòrachadh air cho soirbheachail agus a bha i.

Faodaidh tu barrachd ionnsachadh mun obair aig Comataidh Slàinte agus Spòrs air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

 Fiosrachadh nam Meadhanan
Nick Connelly: 0131 348 5453 / 07866 125623
Conaltradh Text Relay di-beathte
[email protected]

Fiosrachadh mun chomataidh
Airson barrachd fiosrachaidh mun rannsachadh seo, cuiribh fios gu David Cullum, Clàrc Comataidh Slàinte agus Spòrs
[email protected]

Fiosrachadh poblach 

· Loidhne nan ceist: 0131 348 5395 (Gàidhlig) no 0800 092 7500 (Beurla)

· [email protected]

· Teacsa 07786 209 888

· Faighnich ceist air-loidhne air còmhradh beò

· Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air conaltradh a’ cleachdadh seirbheis Text Relay no Cànan-soidhnidh Bhreatainn tro contactSCOTLAND-BSL. 

Seanailean sòisealta

 Faodaidh tu ar leantainn cuideachd air twitter @scotparl. agus cumail suas ris a’ Chomataidh, @SP_LocalGovt

Thoir meas dhuinn air Facebook airson ùrachaidhean air naidheachdan is tachartasan

No faigh a-mach barrachd air YouTube   

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.