Comataidh a’ sireadh bheachdan air reachdas a thathar a’ moladh airson deoch-làidir

14.05.2015

Tha a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a’ sgrùdadh reachdas a tha ag amas air deagh shlàinte a bhrosnachadh am measg a’ phobaill agus eucoirean co-cheangailte ri deoch-làidir a lùghdachadh, agus tha iad air gairm a chur a-mach an-diugh agus iad a’ sireadh bheachdan air na molaidhean.

Chaidh Bile Deoch-làidir (Ceadachdan, Slàinte a’ Phobaill agus Ceartas Eucoireach) (Alba) a thoirt a-steach leis an Dr Ridseard Simpson BPA agus na chois tha na cumhachan a leanas: 

·         A’ cur cuingealachdan an sàs a thaobh mar a thèid deoch-làidir a reic agus a shanasachd, a’ gabhail a-steach cuingealachdan airson deochan-làidir sa bheil caifein; 

·         Atharraichean air na laghan ceadachd; 

·         Uallaichean air Ministearan na h-Alba gus poileasaidh foghlaim a thaobh deoch-làidir fhoillseachadh, ath-sgrùdadh agus aithris a dhèanamh air; agus 

·         A’ toirt stiùireadh do chuid de dhaoine, a tha air a bhith ri eucoir no gan giùlan fhèin ann an dòigh mì-shòisealta fo bhuaidh deoch-làidir, feuch am faigh iad taic no cuideachadh no a’ cuingealachadh na tha na daoine sin ag òl.  

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Donnchadh MacNèill BPA:  

“Tha farsaingeachd de chumhachan sa Bhile seo, nam measg tha modhan-reachdail gus dèiligeadh ri daoine fon aois laghail a tha ag òl, cuingealachdan air mar a thèid deoch-làidir a shanasachd agus tha cudrom ga chur air oideachadh a nì daoine nas mothachail air na cunnartan bho dheoch-làidir. 

“Tha mì-chleachdadh deoch-làidir a’ dèanamh sgrios air coimhearsnachdan agus beatha dhaoine air feadh Alba. Ge-tà, tha dleastanas air a’ Chomataidh seo coimhead gu mionaideach air na thathar a’ moladh feuch an toireadh an reachdas seo deagh bhuaidh air an t-suidheachadh.” 

Thuirt Leas-neach-gairm na Comataidh, Bob Doris BPA: 

“Tha a’ Chomataidh againn airson cluinntinn bho iomadh buidheann is neach agus na beachdan aca air an reachdas seo. 

“Eadar dotairean is am Poileas, Ùghdarrasan Ionadail agus Riaghaltas na h-Alba, tha tòrr chumhachan san reachdas seo a bheir buaidh air na buidhnean sin. 

“Tha BPAan cuideachd airson cluinntinn bho dhaoine fa leth aig a bheil eòlas pearsanta air cuid de na cùisean ris a bheil am bile seo a’ feuchainn ri dèiligeadh.”

Tha a’ Chomataidh airson freagairtean fhaighinn do na ceistean a leanas: 

·         A bheil thu ag aontachadh ris a’ Bhile san fharsaingeachd? 

·         A bheil ag aontachadh ris na cumhachan sònraichte sa Bhile? 

·         A bheil draghan agad mu chuid de na cumhachan sa Bhile? 

·         Ciamar a fhreagras cuid de chumhachan sa Bhile air an obair agad, no air obair na buidhne agad? 

·         An toir am Bile buaidh ortsa no air a’ bhuidhinn agad a thaobh ghoireasan is ionmhas? 

·         A bheil beachdan no molaidhean iomchaidh eile agad mun Bhile?

 Cùl-fhiosrachadh 

Tha gairm na Comataidh airson beachdan fosgailte gu 24 Ògmhios.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.