Brùthadh air ùine a’ phoileis ga sgrùdadh aig Taigh an Ròid

24.01.2017

Bidh obair a’ phoileis nach eil ga h-adhbhrachadh le eucoir mar chuspair do Chomataidh a’ Cheartais aig Taigh an Ròid an-diugh.

Ged a tha dìon agus lorg eucorach mar ghnìomh bunaiteach aig a’ phoileas, tha an inbhe a tha aca mar sheirbheis mar a’ chiad innleachd agus an innleachd mu dheireadh a’ fàgail gum bi oifigearan a’ cur seachad ùine nach beag a’ dèiligeadh ri daoine a tha so-leònte, air a bheil ciorram a’ cur no a tha air chall.

Tha Comann Leigheis na h-Alba (BMA) ag ràdh gum bi buidhnean-slàinte a’ co-obrachadh gu cunbhalach ris a’ phoileas le daoine air a bheil seargadh-inntinn, iadsan a tha a’ fulang fo chomharraidhean troma galar-inntinn, mì-rian pearsantachd agus cuideachd an fheadhainn a tha air mhisg le drogaichean agus/no deoch-làidir.

Bidh a’ chomataidh a’ meòrachadh air ìre na h-obrach seo a bharrachd, mar a bhios am poileas a’ co-obrachadh ri buidhnean poblach agus mar a dh’fhaodte leasachadh a thoirt air poileasaidhean no cleachdaidhean a bheireadh toraidhean na b’ fheàrr do chomann sòisealta agus don phoileas le chèile.

Thuirt Mairead Mitchell BPA, Neach-gairm Chomataidh a’ Cheartais:

“Tha ùine a’ phoileis na goireas luachmhor, agus tha an dleastanas a tha orra a bhith a’ cumail daoine slàn deatamach fhèin.

Feumar aithneachadh, ge-tà, gu bheil crìochan ris an ìre ris am faodar a bhith an dùil gun dèan iad.

“Tha luchd-ceartais den bheachd anns an fharsaingeachd gun gabh mar a bhios buidhnean poblach agus eagrachaidhean saor-thoileach ag obrachadh leis a’ phoileas leasachadh.

“An-diugh, tha a’ chomataidh airson an suidheachadh a tha ann an-dràsta a sgrùdadh.

“Ann a bhith ga dhèanamh, thèid a’ cheist an e seo taobh de dh’obair a’ phoileis a tha a’ leudachadh a sgrùdadh.

“Thèid a’ bhuaidh a bheir obair nach eil ga h-adhbhrachadh le eucoir a dheasbad agus gabhar beachd air mar a dh’fhaodadh an siostam fàs na b’ fheàrr san àm ri teachd.”

Am measg nam buidhnean a nochdas air beulaibh na comataidh an-diugh tha Poileas Alba, Alzheimer Alba, BMA, Fòram Drogaichean Alba, Obair Shòisealta Alba agus Caidreachas Poileas Alba.

 Cùl-fhiosrachadh

 Gheibhear pàipearan na comataidh an seo.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.